20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2019 / zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.03.2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 25.02.2019 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie korekty rzeczowego planu remontów na 2019 rok.
 4. Ustalenie terminu walnego zgromadzenia SM POLFA.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Z-ca Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Pan K. Głaszcz odczytał Protokół Nr 2/02/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 25.02.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Pani Prezes przedstawiła uzasadnienie dla wprowadzenia zmian w rzeczowym planie remontów na 2019 rok. Przedmiotowa korekta dotyczy nieruchomości przy ul., Czeremchowej 12 i związane jest z przemarzaniem ściany szczytowej, skutkujące znacznym zawilgoceniem i powstaniem grzyba w mieszkaniu nr XX. W związku ze zgłoszeniem złożonym przez właścicieli tego mieszkania zostały przeprowadzone również pomiary termowizyjne wskazujące na przemarzanie ścian. W świetle powyższego koniecznym – oprócz remontu – stało się docieplenie ścian. W dn. 05.02.2019 r. Zarząd SM skierował do właścicieli mieszkania pismo informujące o zakresie prac, które usuną zarówno przyczyny, jak i zaistniałe skutki.
W świetle powyższego Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 04/03/2019 w sprawie zatwierdzenia korekty rzeczowego planu remontów na 2019 rok w części dotyczącej nieruchomości przy ul. Czeremchowej 12 poprzez dodanie zakresu prac: docieplenie ściany szczytowej – zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

Ad. 4.
Zarząd zaproponował zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 27 maja 2019 roku na godz. 17.30.
Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany termin jednogłośnie.

Ad. 5.

 • 5.1.
  Pani Prezes poinformowała o wpływie pisma z Nadzoru Budowlanego (w dn. 18.03.2019 r.), z którego wynika, że przed wydaniem ostatecznej decyzji strony postępowania mogą – w terminie 7 dni od otrzymania pisma – zapoznać się z dokumentacją oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie. Zarząd posiada wyniki ankiety, jaką przeprowadził wśród mieszkańców odnośnie wyrażenia zgody na legalizację kominka. Z ramienia Spółdzielni z dokumentacją ma zapoznać się Pani Prezes.
 • 5.2.
  Prezes Zarządu poinformowała Radę o wpływie kolejnego pisma P.XXXXXX (pismo z dn. 20.02.2019r.– wpływ do Spółdzielni 13.03.2019 r.) – do wiadomości Rady Nadzorczej., w którym nadal kwestionuje zmianę stawki opłaty za garaż (z kwoty 42,45 zł na 59,14 zł). Pani Prezes przedstawiła przygotowaną odpowiedź – pismo wyjaśniające.
 • 5.3.
  Pani Prezes poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na remont balkonów oraz malowania klatek schodowych przy ul. Śnieżyńskiego 10. Poinformowano Radę o założeniu siatek na kominy oraz o przeprowadzonej deratyzacji na nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego.
 • 5.4.
  Pani Prezes złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w szkoleniu w dn. 28.03.2019 r. nt wadliwych wentylacji, dokonywanych przeróbek, przeprowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych i instalacji gazowych. Koszt uczestnictwa 250 zł. Rada Nadzorcza zgodę wyraziła.

Ad. 6.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan K. Głaszcz wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 23.04.2019 r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: