20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2019 (zanonimizowany)
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 25.02.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 29.01.2019r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany planu kosztów eksploatacji w pozycji „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
  b) zatwierdzenia „Regulaminu określającego prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2
Z-ca Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Pan K. Głaszcz odczytał Protokół Nr 1/01/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 29.01.2019r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza podjęła:
a) Uchwałę Nr 02/02/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu kosztów eksploatacji w pozycji: „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
b) Uchwałę Nr 03/02/2019 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.

Ad. 5.

 • 5.1.
  Pani Prezes poinformowała o rozstrzygnięciu przetargów na: remont kominów, remont balkonów oraz przegląd elektryczny budynków (dokonywany w okresach 5-letnich).
 • 5.2.
  Prezes Zarządu poinformowała Radę o wpływie kolejnego pisma P. XXXXXX (pismo z dn. 11.02.2019r.– wpływ do Spółdzielni 18.02.2019r.) – do wiadomości Rady Nadzorczej.
  W piśmie nadal kwestionowana jest zmiana stawki opłaty za garaż (z kwoty 42,45 zł na 59,14 zł). Pani Prezes przedstawiła przygotowaną odpowiedź – pismo wyjaśniające.
 • 5.3.
  Pani Prezes poinformowała o przekazaniu do Nadzoru Budowlanego pisma w sprawie wstrzymania procesu legalizacji kominka w związku z wniesionymi sprzeciwami.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 18.03.2019r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ Podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ Podpis w oryginale /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: