20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 13/12/2019 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 16.12.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dn. 18.11.2019r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) korekty planu na 2019 rok;
  b) przyznania Prezes Zarządu premii świątecznej oraz premii za IV kwartał 2019 roku.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 12/11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.11.2012019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

 • 3.1. Nr. 17/12/2019 w sprawie korekty Planu na 2019 rok. Podjęcie uchwały podyktowane było koniecznością przesunięcia środków z pozycji „materiały” na „zasobowy fundusz płac” w kwocie 700,00 zł celem zgromadzenia środków na wypłatę premii świątecznej dla pracowników (w miejsce bonów towarowych).
 • 3.2. Nr. 18/12/2019 w sprawie przyznania Prezes Zarządu SM premii świątecznej w wysokości 300zł brutto
 • 3.3. Nr 19/12/2019 w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2019 roku Prezes Zarządu SM POLFA w wysokości 10 % osobistego zaszeregowania.

Ad. 4.
W ramach spraw bieżących P. Piotr Rakowski przedstawił otrzymaną przez Spółdzielnię ofertę firmy LPEC w sprawie modernizacji instalacji oraz węzłów ciepłej wody dla budynków przy ul. Czeremchowej 12 i 18, co umożliwiłoby w konsekwencji likwidację piecyków gazowych służących obecnie do podgrzewania wody w mieszkaniach w tych budynkach.

Ustalono, że P. Prezes na początku przyszłego roku przeprowadzi z LPEC rozmowy celem ustalenia warunków, na jakich przedmiotowe podłączenia ciepłej wody miałoby być wykonane, zakresu prac niezbędnych do wykonania, jak i sposobu podłączania poszczególnych mieszkań oraz szacowanych kosztów. Uzyskanie powyższych informacji pozwoli na przygotowanie propozycji dla mieszkańców.

Ad. 5.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 20.01.2020. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: