20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/11/2019 / zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA
Grażyna Kanikowska – Radca Prawny

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dn. 21.10.2019r.
  3. Omówienie przez P. Mecenas przebiegu postępowania dot. roszczeń P.XXXXX oraz stanu prawnego miejsc postojowych przy ul. Śnieżyńskiego.
  4. Omówienie poniesionych kosztów eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego za III kwartał 2019 roku – podjęcie stosownej uchwały.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 11/10/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 21.10.2012019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

  • 3.1. Pani Mecenas G. Kanikowska przedstawiła sprawę roszczeń P. XXXXXXX (związanych z lokalem przy ul. Dziewanny). Pełna treść opinii p. Mecenas, ze względu na przepisy RODO dostępna jest dla członków Sp-ni w jej siedzibie.
  • 3.2. Pani Prezes przedstawiła kwestię wynikającą z pisma 4 właścicieli lokali mieszkalnych odnośnie stanu prawnego miejsc parkingowych przy ul. Śnieżyńskiego – wniesiono o uznanie, że miejsca te są przeznaczone do wyłącznego korzystania przez te osoby. Miejsca parkingowe zostały przyznane do użytkowania, ale brak jest stosownych zapisów w akcie notarialnym nabycia lokalu mieszkalnego. Pani Mecenas wskazała, że ewentualne prawo wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych przez wnioskujących jest możliwe po uzyskaniu zgody wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości, gdyż parkingi stanowią część wspólną, choć tym osobom przyznano prawo użytkowania, jednakże bez stosownego udokumentowania.

Ad. 4.
P. Iza Wiśniecka omówiła poniesione koszty eksploatacji oraz wydatki z funduszu remontowego według stanu na 30.09.2019r. dla poszczególnych nieruchomości. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 16/11/2019 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacyjnych oraz wydatków z funduszu remontowego na 30.09.2019r. Za podjęciem Uchwały oddano 4 głosy, przeciw 1 głos.

Ad. 5.

  • 5.1. W ramach spraw bieżących Rada Nadzorcza wysłuchała P. XXXXX, właściciela garażu przy ul. Baśniowej, który złożył wniosek o zwolnienie Go z opłat eksploatacyjnych za garaż – za 3 miesiące – ponieważ przez taki okres nie mógł w pełni korzystać z garażu w związku z trwającym remontem balkonów. Spółdzielnia, opierając się między innymi o zapis § 86 Statutu Spółdzielni nie może całkowicie zwolnić z naliczonych opłat. Ustalono, że Zarząd rozważy możliwość zastosowania odpowiedniej rekompensaty.
  • 5.2. P. Krzysztof Stefański podniósł kwestię remontu kominów i braku wykonania tzw. przedłużek, co ma wpływ na jakość wentylacji. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zawnioskowała o sporządzenie ekspertyzy kominiarskiej na nieruchomości drugiej na Rogatce Warszawskiej.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 16.12.2019r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: