20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 11/10/2019 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 21.10.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia w dn. 24.09.2019 r.
 3. Omówienie postępowań windykacyjnych.
 4. Sprawy bieżące,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezesa Zarządu.
 6. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący RN otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 10/09/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 02.07.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Gł. Księgowa przedstawiła informację w zakresie stanu postępowań egzekucyjnych oraz kwoty zaległości zaległości na dzień 30.09.2019r.:

 • 3.1. W postępowaniu egzekucyjnym znajdowały się należności w łącznej kwocie 58.137,42 zł od 2 dłużników: Państwa XXXXX i XXXXX zadłużenie na kwotę 25.461,12 zł oraz Państwa XXXXX i XXXXX na kwotę 32.676,30 zł. W drugim przypadku, wg informacji p. Mecenas należy się spodziewać, że do dn. 30.10.2019r. Komornik dokona oszacowania nieruchomości.
 • 3.2. Zaległości na koniec III kwartału 2019 roku posiadało 22 właścicieli lokali na łączną kwotę 51.822,24 zł. Z przedłożonej informacji wynika, że na datę dzisiejszego posiedzenia zaległości wynoszą 34.626,66 zł, w tym do 6 dłużników zostały wystosowane wezwania, z 3 dłużnikami zawarto ugodę, wobec 2 dłużników sprawy skierowane do sądu, 11 dłużników uregulowało zaległości w całości lub części.
  Główna Księgowa poinformowała, że w przypadku powstania zaległości do dłużnika wykonywane są telefony, wysyłane monity i wezwania, a w przypadku zadłużenia przekraczającego
  6 – ciomiesięczny wymiar opłat, sprawa kierowana jest do sądu. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do monitorowania zaległości tak, aby nie powstawały zbyt duże zaległości.

Ad. 4.

 • 4.1. Pani Prezes poinformowała o wniesieniu przez XXXXXX do Sądu Rejonowego (wpływ 17.10.2019r.) sprawy o zasądzenie 22.260,67 zł plus koszty w związku z nieprawidłowym rozliczeniem końcowym inwestycji . Termin pierwszej rozprawy wyznaczano na 05.11.2019r.
 • 4.2. Do Spółdzielni wpłynęło kolejne pismo P. XXXXX z dn. 04.10.2019r. w sprawie „zawyżonych stawek kosztów zarządu oraz funduszu remontowego, będące efektem nieuzasadnionych podwyżek”. Odpowiedź została przekazana w dn. 17.10.2019r.
 • 4.3. Prezes Zarządu poinformowała o prowadzonych pracach remontowych na nieruchomości przy ul. Baśniowej 3, (kapitalny remont 8 szt balkonów i montaż siatek na kominach), trwa odbiór techniczny.
 • 4.4. Członek Rady skierował zapytanie do Zarządu odnośnie planu działania w zakresie stanu ciągu w kominach – po ostatnim przeglądzie stwierdzono, że w wielu przypadkach występują zakłócenia w kominach.
 • 4.5. Członek Rady zadał pytanie odnośnie możliwości wykorzystania fotowoltaniki dla potrzeb oświetlenia części wspólnych. Pani Prezes poinformowała, że na obecnym etapie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania, zatem koszty do poniesienia na tę inwestycję byłyby zbyt wysokie.
 • 4.6. Członek Rady wniosła o dokonanie przeglądu obowiązujących w SM POLFA regulaminów dla potrzeb ich uaktualnienia i zapewniania zgodności z obowiązującym prawem.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 15/10/2019 w sprawie przyznania P. Prezes Zarządu premii za III kwartał 2019 roku w wysokości 10 %.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 18.11.2019r na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: