20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 10/09/2019 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 24.09.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:
Kontynuacja porządku obrad z dnia 16 września b.r. ( od p-ktu 3.)

Ad. 3.
Przewodniczący Rady odczytał opinię p. mec. Kanikowskiej w sprawie sposobu głosowania wniosku z poprzedniego posiedzenia. Wniosek p. Oleszek o imienny zapis wyniku głosowania w sprawie finansowania wymiany zaworów grzejnikowych Przewodniczący poddał pod głosowanie – ważność zapisu pierwszego głosowania z dnia 27.08.2019r. zakwestionowany uwagą do protokołu dn. 16.09. b.r. – zgodnie z opinią prawną.
W głosowaniu : za – 1 os. , przeciw – 2 os.
Wobec powyższego protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 16. 09.2019r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Ponownie przeanalizowano :
– koszty zarządu uwzględniające sugestie Rady. Po wnikliwej dyskusji ustalono odpis w pozycji „Koszty zarządu” w wysokości 1,18 zł.
– rzeczowy plan remontów dla poszczególnych budynków oraz stawkę funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości . Przyjęto proponowany plan remontów oraz ustalono odpis na fundusz w wysokości :

 • Śnieżyńskiego 8, 10, Farmaceutyczna 4 ( N-1) – 1,25zł/m²
 • Śnieżyńskiego 6 ( N-2) – 2,00 zł/m²
 • Czeremchowa 12 ( N – 1) – 1,60 zł/m²
 • Czeremchowa !8, Baśniowa 3 (N-2) – 1,50 zł/m²
 • Baśniowa 9 (N-3) – 1,50 zł/m²

W świetle tych ustaleń Rada Nadzorcza podjęła Uchwały:

 • Uchwała nr 11/09/2019 w sprawie planu kosztów eksploatacji na rok 2020
  W głosowaniu : za podjęciem uchwały głosowało 4 osoby,
  przeciw – 0 os.
  wstrzymało się – 0 os.
 • Uchwała nr 12/09/2019 w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych
  W głosowaniu : za podjęciem uchwały głosowało 4 osoby,
  przeciw – 0 os.
  wstrzymało się – 0 os.
 • Uchwała nr 13/09/2019 w sprawie planu kosztów zarządu na rok 2020
  W głosowaniu : za podjęciem uchwały głosowało 4 osoby,
  przeciw – 0 os.
  wstrzymało się – 0 os.
 • Uchwała nr 14/09/2019 w sprawie przyjęcia rzeczowego planu remontów na 2020 rok
  W głosowaniu : za podjęciem uchwały głosowało 4 osoby,
  przeciw – 0 os.
  wstrzymało się – 0 os.

Ad. 5.
P. Stefański zgłosił problem związany z paleniem papierosów na klatce schodowej. Proponuje aby umieścić na klatkach schodowych ogłoszenie zakazujące takich praktyk.
W ogłoszeniu należy powołać się na zapisy w Regulaminie porządku domowego oraz na K.C.
p. Oleszek proponuje, aby na następnym posiedzeniu zająć się windykacją
Spółdzielnia przygotuje stosowne dokumenty.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 21.10. 2019 r. na godz. 18:00

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: