20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 29.01.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Grażyna Kanikowska – Radca Prawny

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.12.2018r.
 4. Omówienie spraw windykacyjnych na podstawie dokumentów przedstawionych przez P. mec. G. Kanikowską.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)zmiany stawek eksploatacyjnych w pozycji „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
  b)zatwierdzenia „Regulaminu określającego prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdującymi się zasobach Spółdzielni”.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Pan P. Krawczak odczytał Protokół Nr 13/12/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.12.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
P. Mecenas Kanikowska omówiła sprawy wierzytelności Spółdzielni dochodzonych od trzech dużych dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego tj.; .

 • a) dłużnicy xxxxxxxx – W stosunku do xxxxxxxx toczyło się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i postępowania egzekucyjne były zawieszone. W związku z umorzeniem postępowania w sprawie upadłości, zostaną zgłoszone wnioski o podjęcie zawieszonych postępowań i egzekucja będzie kontynuowana wobec obydwu dłużników. W związku z faktem, że przeciwko xxxxxx prowadzonych było 7 spraw, koszty ich umorzenia wyniosą 1.050,00 zł (po 150,00 zł za sprawę), natomiast złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z lokalu wymaga poniesienia kosztów, w tym kosztów biegłego za sporządzenie opisu i oszacowanie lokalu. Kwota zadłużenie xxxxx wobec Spółdzielni to około 30 tys. zł.
 • b) dłużnicy xxxxxxx oraz xxxxxxxx – lokal dłużników został sprzedany w drodze licytacji komorniczej. Jest nowy nabywca i lokal nie generuje długu. Problemem jest ściągnięcie zaległości w kwocie ok. 26 tys. zł, gdyż jak wynika z uzyskanych informacji, dłużnicy nie posiadają źródeł dochodu. Ustalono, że nieruchomość, w której obecnie Dłużnicy mieszkają nie przedstawia istotnej wartości, a co więcej jest obciążona hipoteką na rzecz ZUS i banku. Dotychczas Spółdzielnia uzyskała tylko zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego poniesionych przy egzekucji z lokalu. Pani Mecenas oświadczyła, że sprawa zostanie skierowana ponownie do komornika przed upływem okresu przedawnienia.
 • c) dłużnik xxxxxxxxx – sprawa jest toku postępowania egzekucyjnego. Dłużniczka nie reguluje dobrowolnie zobowiązań tylko przez komornika i dodatkowo ponosi koszty opłat egzekucyjnych, które są niemałe.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 01/01/2019 w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych w pozycji „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Decyzję w przedmiocie zmian w „Regulaminie określającym prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdującymi się zasobach Spółdzielni” Rada postanowiła podjąć na następnym posiedzeniu.

Ad. 6.

 • 6.1.
  Pani Prezes przedstawiła sprawę związaną z legalizacją kominka w mieszkaniu nr.x. przy ul. Śnieżyńskiego x. Nadzór Budowlany swoją decyzję, a tym samym zamknięcie postępowania uzależnia od zgody Spółdzielni na wykonanie koniecznych – określonych w ekspertyzie kominiarskiej prac. Mimo spełnienia przez właściciela mieszkania nr x wszystkich warunków ( deklaracja o sfinansowaniu prac, oświadczenie wykonawcy robót dekarskich o utrzymaniu pełnej gwarancji), pozostali właściciele lokali mieszkalnych nie złożyli do Spółdzielni wymaganej zgody, a trzech właścicieli wyraziło zdecydowany sprzeciw.
  W tej sprawie p. xxxxxxxxxx właściciel mieszkania nr.x złożył pismo do Rady Nadzorczej, w którym szczegółowo uzasadnia swój sprzeciw.
  Rada wskazała na konieczność skierowana do Nadzoru Budowlanego pisma o wstrzymanie procesu legalizacji kominka w związku z wniesionymi sprzeciwami.
 • 6.2.
  Prezes Zarządu poinformowała Radę o przyjętym trybie postępowania w związku ze złożeniem kolejnego pisma przez p. xxxxxxxxxx odnośnie zawyżonych opłat eksploatacyjnych. Ponieważ w tej sprawie już wielokrotnie udzielano szczegółowych pisemnych wyjaśnień, Zarząd zaprosił p. xxxxxxxxx do siedziby Spółdzielni celem wyjaśnienia kwestionowanych opłat.
 • 6.3.
  Pani Prezes poinformowała o piśmie do Marszałka Województwa Lubelskiego skierowanym przez Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych (małych) o umożliwienie aplikowania o środki na termomodernizację z uwagi na wartość < 1 mln zł w ramach RPO na działania termomodernizacyjne. Obecne przepisy nie pozwalają małym spółdzielniom na ubieganie się o taką pomoc.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 25.02.2019r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: