20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Protokół Nr 8/08/2018 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 20.08.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.07.2018r.
  4. Omówienie spraw kadrowych zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu – podjęcie stosownej uchwały.
  5. Omówienie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego za I półrocze 2018 r. oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej poniesione koszty.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.

Zastępca Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Zastępca Przewodniczącego RN odczytał Protokół Nr 7/07/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dn. 26.07.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożoną informacją i symulacją funduszu płac w związku z nieobsadzeniem stanowiska w księgowości. Rada przyjęła informację Zarządu o proponowanych zmianach wynagrodzenia jednakże rozstrzygnięcie wszystkich kwestii finansowych związanych ze zmianą wynagrodzeń zostanie podjęte na następnym posiedzeniu Rady.
Pani Maria Oleszek zgłosiła wniosek o przygotowanie przez Zarząd propozycji zmian w strukturze organizacyjnej w związku ze zmianą składu osobowego w zespole księgowości.

Ad. 5.

Pani Izabela Wiśniecka omówiła koszty i dochody na poszczególnych nieruchomościach, jak również stan funduszu remontowego na dzień 30.06.2018r. Rada zwróciła się do Zarządu o przygotowanie na następne posiedzenie wyjaśnień odnośnie rozbieżności w wielkościach ujętych w pozycji kosztów podgrzewania wody.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 10/08/2018 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów i wydatków z funduszu remontowego na dzień 30.06.2018r.

Ad. 6.

Pan Piotr Rakowski przedstawił informację o wyborze wykonawcy remontu dachu na
ul. Śnieżyńskiego 6. Co więcej, firma ta złożyła deklarację, że poważnie rozważy możliwość podjęcia się remontu kominów i czapek w budynku na Czeremchowej 12.

Ad. 7 i 8.

Rada wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 13.09.2018r. (czwartek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: