20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2018 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 12.06.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2018 r.
 4. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 5 z posiedzenia Rady w dn. 15.05.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Nadzorczej P. K. Krawczyk podziękował Zarządowi Spółdzielni – na ręce Panie Prezes – za sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni. W tym punkcie P. M. Oleszek zgłosiła wniosek odnośnie przedłożenia przez Zarząd sposobu rozliczenia kwoty nadwyżki finansowej za 2017 rok, która – zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia – została przeznaczona na opłaty eksploatacyjne. Wykonanie przywołanej Uchwały może być trudne z uwagi na niewielką kwotę nadwyżki w kontekście wymogów prawa podatkowego.

Ad. 5.

 1. Pani Prezes poinformowała o osunięciu skutków awarii i wycieku ścieków, a Właściciel mieszkania zgłosił sprawę do ubezpieczyciela. Rada została poinformowana odnośnie remontu kominów, że został ustalony zakres prac, natomiast remont balkonów przy ul. Farmaceutycznej dobiega końca.
 2. Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Prezes o pilne wdrożenie inwentaryzacji potrzeb remontowych w instalacji CO tak, aby było możliwe wykonanie prac przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
 3. Pan Krzysztof Głaszcz zaproponował opracowanie przez Zarząd w okresie letnim zakresu prac remontowych w 2019 roku, aby w okresie jesiennym można było rozpocząć rozpisywanie przetargów z uwagi na niską podaż na rynku wykonawców.
 4. Pani Prezes poinformowała o otrzymanych ofertach (3 firmy) na wykonanie audytu wdrożenia przepisów RODO (cena usług w przedziale 2.000 – 2.300 + VAT).
 5. Pan Krzysztof Stefański podniósł sprawę jakości wykonania / malowania klatek schodowych w związku z widocznymi wadami. Pani Prezes wskazała, że mieszkańcy byli proszeni (ogłoszenia na klatkach schodowych) o zgłaszanie usterek w wykonanej usłudze przed odbiorem końcowym. Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Prezes o bardziej wnikliwy nadzór nad wykonywanymi usługami w zakresie malowania w budynkach przy ul. Baśniowej i Czeremchowej. Jakość tych usług zostanie zweryfikowana przez Panów: P. Krawczaka oraz K. Stefańskiego.

Ad. 6.

Rada wyznaczyła termin kolejnego posiedzeń na 26.07.2018r. (czwartek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: