20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2018 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 15.05.2018r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Grażyna Kanikowska – Radca Prawny

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.04.2018r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok
 5. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia :
  – zapoznanie się ze zmianami do Statutu, sprawozdaniem Zarządu, realizacją wniosków z poprzedniego Walnego,
  – sprawy organizacyjne
 6. Sprawy bieżące – informacja Zarządu n.t:
  – realizacji planu remontów,
  – windykacji należności,
  – działań podjętych w sprawie przejazdu przy ul. Czeremchowej,
  – przeglądów gwarancyjnych robót wykonanych w latach poprzednich
 7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady , zamknięcie posiedzenia


Ad. 1. i 2

Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady w dn. 19.04.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Nadzorczej P. K. Krawczyk odczytał Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r. Rada nie wniosła uwag do przedłożonego Sprawozdania. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte.

 

Ad. 5.

 1. Pani Mecenas Kanikowska omówiła zakres proponowanych zmian do Statutu SM Polfa, których obowiązek wprowadzenia wynika ze zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (np. zniesienie wpisowego, udziałów członkowskich. Pani Mecenas przedstawiła i omówiła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie członków SM Polfa. W związku ze zmianą ustawy Spółdzielnia przyjęła ponad 100 członków.
  Prezes Zarządu SM Polfa P. G. Kowalczewska przedstawiła Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok oraz informację o realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dn. 09.06.2017r. Zrealizowane zostały 3 wnioski, brak realizacji 1 wniosku odnośnie organizacji parkingu przy ul. Czeremchowej 18.
 2. Pani Mecenas omówiła nową rzecz, jaka zafunkcjonuje na Walnym Zgromadzeniu, tj, głosowanie przez pełnomocnika: weryfikacja pełnomocnictw z listą pełnomocnictw będzie prowadzona z udziałem prawnika. Komisja skrutacyjna będzie odczytywała listę pełnomocników i ich mocodawców przed podjęciem każdej uchwały – w przypadku, gdyby pełnomocnicy doszli w trakcie głosowań.

 

Ad. 6.

 • 6.1. Prezes Zarządu przedstawiła informację w zakresie realizacji remontów: na ul. Farmaceutycznej prowadzony jest remon balkonów. W odniesieniu do remontu kominów zbierane są oferty. Z uwagi na koszty prace podzielone na 2 etapy: prace budowlane(czapki, daszki) oraz prace w zakresie wentylacji. Zarząd zobowiązał się do przedstawienia Radzie Nadzorczej szczegółowej informacji o stopniu zaawansowania poszczególnych prac remontowych.
 • 6.2. Pani Mecenas przedstawiła Radzie informację w zakresie prowadzonej windykacji.
 • 6.3. Pani Prezes poinformowała Radę o poważnej awarii w budynku na Baśniowej 3 – odpływ ścieków zalał jedno z mieszkań.
 • 6.4. W sprawie nielegalnego przejazdu przy ul. Czeremchowej Rada została poinformowana o piśmie skierowanym do LPEC z żądaniem przywrócenia stanu sprzed rozpoczęcia prac związanych z podłączeniem budynku do sieci LPEC. Zapewniono, że prace w przedmiotowym zakresie zostaną wykonane, a dodatkowo zostanie zamontowana balustrada.
 • 6.5. Rada otrzymała informację odnośnie upływających w bieżącym roku terminach gwarancyjnych dla 2 umów, z lipca 2015 roku oraz z października 2015 roku.

 

Ad. 7.
Rada wyznaczyła termin kolejnego posiedzeń na 12.06.2018r. (wtorek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: