20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 19.04.2018r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.03.2018r.
 4. Zatwierdzenie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz poniesionych wydatków z funduszu remontowego według stanu na 31.12.2017r. – podjęcie Uchwały.
 5. Korekta rzeczowego planu remontów dot. budynków przy ul. Czeremchowej nr 12 i 18 – podjęcie Uchwały
 6. Informacja komisji doraźnej na temat przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 7. Sprawy bieżące – informacja Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu.
 9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. i 2
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Porządek posiedzenia – na wniosek P. Prezes Zarządu – został uzupełniony poprzez rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu 5a w sprawie podjęcia uchwały o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy w 2018 roku dla budynku przy ul. Śnieżyńskiego 6.. Uzupełniony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 3 z posiedzenia Rady w dn. 22.03.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Pani gł. księgowa omówiła przedstawione Radzie zestawienia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 07/04/2018 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego wg stanu na 31.12.2017r.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 05/04/2018 w sprawie korekty rzeczowego planu remontów na 2018 rok dla budynków przy ul. Czeremchowej 12 i 18.

Ad. 5a.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 06/04/2018 w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w 2018 roku dla budynku przy. ul. Śnieżyńskiego 6 ustalając stawkę na poziomie 2 zł za m² z mocą wiążącą od 1 lipca 2018 roku. Decyzja zawarta w Uchwale została podjęta w oparciu o zgodę właścicieli lokali wyrażoną na spotkaniu w dn. 16.04.2018r.

Ad. 6.
Rada zapoznała się z informacją Komisji doraźnej odnośnie wyników przeprowadzonej kontroli rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok. Pani Maria Oleszek odczytała Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 16.04.2018 roku, który został dołączony do niniejszego Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 7.

 • a) Pani Prezes poinformowała, że w bloku przy ul. Baśniowej 3 trwa malowanie klatek schodowych.
 • b) Rada Nadzorcza została poinformowana, że w dn. 16.04.2018r. został rozstrzygnięty przetarg na remont balkonów. Remont przeprowadzi firma Zakładu Usług Techniczno-Budowlanych AGO za cenę 78.947,81 zł netto.
 • c) W sprawie przejazdu przy ul. Cisowej Rada Nadzorcza otrzymała informację, że w dn. 10.04.2018r. Zarząd Spółdzielni skierował pismo do; Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin, Wydziału Gospodarowania Mieniem U.M. Lublin oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej AS-Dom w sprawie podjęcia działań celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w sąsiedztwie budynku przy ul. Czeremchowej 18 i garażach.
 • d) Rada Nadzorcza została poinformowana o piśmie Zarządu Spółdzielni skierowanym w dn. 26.03.2018 roku do LPEC w sprawie przeglądu instalacji w budynkach przy ul. Czeremchowej i Baśniowej z prośbą o przedstawienie oferty (z wyceną) na usługę doprowadzenia instalacji zasilanych z sieci LPEC do stanu pełnej sprawności w terminie po zakończeniu sezonu grzewczego. P. M. Oleszek wniosła o podjęcie kroków odnośnie możliwości renegocjowania warunków umowy o dostawę ciepła, tj. zamówionej w LPEC mocy grzewczej.
 • e) P. Prezes poinformowała o zamontowaniu w budynku przy Baśniowej 9 kratek i siatki na kominach oraz naprawie podbitek.
 • f) Rada została poinformowana o uregulowaniu przez Państwa XXXXXX części zadłużenia (744 zł), co było wynikiem oficjalnych pism z Kancelarii obsługującej Spółdzielnię o skierowaniu sprawy do komornika w przypadku braku spłaty.
 • g) Przewodniczący RN P. P. Krawczak podniósł kwestię konieczności remontu wejść do klatek w budynku przy Baśniowej 3 z uwagi na kruszące się obudowy schodów do klatek.

Ad. 8.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 08/04/2018 2w sprawie przyznania premii Pani Prezes Zarządu za I kwartał 2018 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia ze stawki zaszeregowania.

Ad. 9
W związku z pracami nad przygotowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Rada wyznaczyła terminy kolejnych posiedzeń na 08.05.2018 r. (wtorek) na godz. 18.00 oraz na 15.05.2018r. (wtorek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: