20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2018 – zaninimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 22.03.2018r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.02.2018r.
 4. Sprawy wniesione, w tym rozpatrzenie korespondencji.
 5. Sprawy bieżące – informacja Zarządu.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu.
 7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. i 2
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Porządek posiedzenia – na wniosek P. M. Oleszek – został uzupełniony o dodanie punktu 6a: Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zbadania sprawozdania finansowego SM Polfa za 2017 rok. Uzupełniony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 1 z posiedzenia Rady w dn. 19.02.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Prezes Zarządu poinformowała o piśmie LPEC stanowiącym de facto odpowiedź na kwestie poruszone w trakcie spotkania w siedzibie LPEC odnośnie wyników przeglądu instalacji CO w budynkach przy ul. Czeremchowej i Baśniowej pod kątem przejęcia przez LPEC usługi konserwacji tych instalacji.(pismo znak TR10-422-22/2018 z dn. 23.02.2018r.). LPEC nie podejmuje się konserwacji instalacji z uwagi na: stwierdzoną obecność miedzi w instalacji (Baśniowa 3 – konieczność zakupu stacji uzdatnia wody – koszt ok. 2,5 tys. zł), jak również niedogrzewanie i trwałe niedogrzanie mieszkań. Kwestia niedogrzania wymusza przeprowadzenie remontu. Pan K. Głaszcz zaproponował, aby niezbędną ekspertyzę oraz wycenę Spółdzielnia przeprowadziła we własnym zakresie z uwagi na fakt, że LPEC przeprowadzi je pod swoje standardy. Zarząd podjął decyzję o opracowaniu kosztorysu przedmiotowego remontu po uprzedniej inwentaryzacji oraz opisie przedmiotu zamówienia. Pani Prezes poinformowała, że Zarząd chce zapoznać się z poziomem kosztów usługi wykonania przez LPEC, dlatego też zwróci się do LPEC o stosowną ofertę. Przetarg na niezbędne roboty zostanie ogłoszony po sezonie grzewczym.

Ad. 5.

 • Pani Prezes poinformowała, że „wróciła” sprawa „dzikiego przejazdu” z ul. Czeremchowej do Nałęczowskiej, z którego korzystanie generuje istotne zagrożenie dla mieszkańców. Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do Urzędu Miasta, jako zarządcy tego terenu o wprowadzenie niezbędnego zabezpieczenia lub formalne wyznaczenie przejazdu.
 • Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonymi raportami z inspekcji termowizyjnej w budynkach na Rogatce Warszawskiej.
 • Nie został przeprowadzony przegląd kominów dla potrzeb ogłoszenia przetargu na remont (budynki na Rogatce Warszawskiej) z uwagi na warunki atmosferyczne. Zarząd prowadzi rozeznanie wśród firm, które mogłyby przeprowadzić przedmiotowy remont.
 • Remont dachu na nieruchomości Śnieżyńskiego 6 wymaga omówienia z mieszkańcami przez Zarząd Spółdzielni.
 • Pani Prezes poinformowała o przygotowaniach do przetargów do przeprowadzenia remontów (zgodnie z przyjętym planem), przede wszystkim balkonów. Zarząd zebrał informację o 4 firmach z doświadczeniem w remoncie balkonów.
 • P. Prezes poinformowała o piśmie pasek skierowanym do Spółdzielni, w którym informuje o grzybie w pokoju i przecieku. Remont był przeprowadzony w kwietniu 2017 roku, którego odbiór został podpisany.
 • Rada została poinformowana o funkcjonowaniu strony internetowej Spółdzielni, w tym zakładka dla protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. Protokoły będą upubliczniane po zanonimizowaniu danych osobowych.
 • P. Krzysztof Stefański podniósł kwestię braku odśnieżania przy budynkach na Rogatce Warszawskiej po ostatnich opadach śniegu. Według wyjaśnień Pani Prezes było to spowodowane chorobą obu gospodarzy rejonu i jednoczesnym brakiem możliwości zastępstwa na umowę zlecenie. Konieczne prace wykonał gospodarz obsługujący osiedle Al. Kraśnicka – po wykonaniu własnych obowiązków.

Ad. 6.
Rada Nadzorcza postanowiła podjąć decyzję o przyznaniu premii Pani Prezes na następnym posiedzeniu Rady.

Ad. 6a.
Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 4/03/2018 powołała komisję do zbadania sprawozdania finansowego za 2017 rok w składzie: Pani Maria Oleszek, Pani Elżbieta Burek oraz Pan Krzysztof Stefański..

Ad. 7
Rada wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 19.04.2018r. (czwartek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/Podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/Podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: