20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2018 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 19.02.2018r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska -Prezes Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Marzanna Kuśmierzak – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.01.2018r.
  3. Zestawienie dotyczące centralnego ogrzewania Al. Kraśnicka za 2016 rok – podjęcie stosownej uchwały.
  4. Informacja dotycząca rozliczenia wody za II półrocze 2017 roku.
  5. Uchylenie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13.01.1998r. w sprawie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. Podjęcie uchwały.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 1 z posiedzenia Rady w dn. 16.01.2018r., który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Prezes Zarządu omówiła sporządzoną symulację kosztów co dla bloków na Al. Kraśnickie za 2016 rok (obejmowała materiał przekazany uprzednio Członkom Rady Nadzorczej). P. Maria Oleszek zwróciła uwagę na brak uwzględnienia w sporządzonych symulacjach powierzchni nieopomiarowanych. Symulacje zostały sporządzone w 3 wariantach dla udziału kosztów stałych i kosztów zmiennych:
– 40 / 60
– 50 / 50
– 30 / 70
Różnice w kwocie kosztów pomiędzy poszczególnymi wariantami niewielkie. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję nad przedstawionymi symulacjami i wskazała konieczność wyboru proporcji w rozliczaniu kosztów – adekwatnie do zainstalowanych urządzeń pomiarowych (ciepłomierze i podzielniki).
Zarząd zaproponował proporcje: 30/70 przy ciepłomierzach i 40/60 przy podzielnikach.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 2/02/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody poprzez wprowadzenie następujących stawek udziału w kosztach: kosztów stałych i kosztów zmiennych:
– przy ciepłomierzach: 30 / 70
– przy podzielnikach: 35 / 65.

Ad. 4.
Pani Marzanna Kuśmierzak przedstawiła rozliczenie zużycia wody za II półrocze 2017 roku dla poszczególnych nieruchomości w zasobach SM POLFA. Rada Nadzorcza przyjęła przestawioną informację.

Ad. 5.
Według informacji P, Prezes Zarządu Uchwała z 13.01,1998r. miała zastosowanie do zasobów mieszkaniowych na Al. Kraśnickiej, nie miała zastosowania dla mieszkań na Rogatce Warszawskiej. Prezes przedstawiła informację o podaniu jednego z mieszkańców z Rogatki Warszawskiej o dofinansowanie do wymiany okien dachowych. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia odpowiedzi, że Uchwała z 1998 roku nie obejmowała mieszkań na Rogatce, a ponadto w Planie finansowym na 2018 rok nie zostały zabezpieczone środki na ten cel.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 3/02/2018 o uchylenie Uchwały z dn. 13.01.1998r. Rady Nadzorczej w sprawie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

Ad. 6.

6.1. Informacja Zarządu dotycząca pisma urzędowego – do wglądu dla członków sp-ni
6.2. Rada Nadzorcza została poinformowana o rozstrzygniętym przetargu na malowanie klatek schodowych w bloku przy ul. Czeremchowej 18 (5 klatek) oraz Baśniowej 3 (3 klatki). Wykonawca robót został wybrany, realizacja ma nastąpić do 30.06.2018r. za cenę 41 tys. zł za całość.
6.3. Zarząd SM POLFA zaproponował termin Walnego Zgromadzenia na 03 czerwca 2018r. kolejne posiedzenie Rada Nadzorcza wyznaczyła na 19.02.2018r. na godz. 18.00.

Ad. 7
Rada wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na 22.03,.2018r. (czwartek) na godz. 18.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: