20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 13/12/2018 /zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.12.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 22.11.2018r.
 4. Omówienie spraw windykacyjnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)przyznania bonów towarowych z okazji Świąt;
  b)przyznania premii Prezesowi Zarządu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.
Z-ca Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Pan K. Głaszcz odczytał Protokół Nr 12/11/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 22.11.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
P. Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa przedstawiła stan zaległości na dzień 30.11.2018r. Łączna kwota zaległości wyniosła 37.260,60 zł i dotyczyła 17 mieszkań, przy czym do dn. 10.12.2018r. zostały spłacone zaległości dotyczące 7 mieszkań na łączną kwotę 9.865,13 zł oraz w dn. 14.12.2018r. na kwotę 1.473,73 zł. Z 2 właścicielami mieszkań zostały zawarte umowy ugody, na mocy których zaległości w łącznej kwocie 7.221.33 zł zostały rozłożone do spłaty w ratach z uwagi, że były to zaległości z 6 miesięcy.
Główna Księgowa poinformowała, że w stosunku do 3 właścicieli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne obejmujące należności na łączną kwotę 63.216,75 zł. W związku ze skomplikowaną sytuacją w zakresie dochodzenia należności w trybie egzekucji, jak również w 2 sprawach, które są skierowane do postępowania, Rada Nadzorcza wniosła o przygotowanie przez Radcę Prawnego Spółdzielni na następne posiedzenie Rady opinii oraz projektu postępowania w stosunku do największych dłużników Spółdzielni.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła:

a) Uchwałę Nr 19/12/2018 w sprawie przyznania pracownikom Spółdzielni SM POLFA bonów towarowych na łączną kwotę 3.150,00 zł;
b) Uchwałę Nr 20/12/2018 w sprawie przyznania premii Prezes Zarządu SM POLFA w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Ad. 6.

 • 6.1. W związku z koniecznością wymiany zaworów i głowic termostatycznych przy kaloryferach, Pani Prezes zaproponowała, aby całość t.j zarówno zawór jak i głowicę sfinansować z funduszu remontowego tym bardziej, że zabezpieczone zostały w planie remontów środki na ten cel Powyższe jednak wymaga wprowadzenia stosownych zmian w Regulaminie określającym prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 12/05/2011 Rady Nadzorczej SM POLFA z dn. 23.05.2011r. Rada przyjęła propozycję i zobowiązała Zarząd do przygotowania propozycji stosowanych zmian w przedmiotowym zakresie.
 • 6.2. Rada zaakceptowała wniosek Prezes Zarządu o urlop wypoczynkowy w okresie od 31.12.2018r. do dn. 04.01.2019r.
 • 6.3. Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Prezes Zarządu o dzień wolny dla pracowników biura w dn. 24.12.2018r. z jednoczesnym zobowiązaniem do zamieszczenia niezbędnych informacji na stronie internetowej Spółdzielni z zachowaniem kontaktu telefonicznego oraz dyżurem gospodarzy przy obiektach Spółdzielni.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, P. P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 29.01.2019r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: