20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/11/2018 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 22.11.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.10.2018r.
  4. Analiza kosztów za III kwartał 2018r. oraz podjęcie uchwały.
  5. Informacja o wykonaniu planu remontów.
  6. Sprawy wniesione, w tym rozpatrzenie korespondencji.
  7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 11/10/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.10.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Główna Księgowa przedstawiła analizę wykonania planu kosztów (zarządu, eksploatacji i utrzymania nieruchomości) oraz wydatków z funduszu remontowego wg stanu na 30.09.2018r. Nie wszystkie wydatki w ramach funduszu remontowego zostały ujęte na 30.09.2018r. z uwagi na fakt, że faktury za wykonane prace wpłynęły po 30.09.2018r.
Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do przedstawionej analizy i podjęła Uchwałę Nr 18/11/2018 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów zarządu, eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego na 30.09.2018r.

Ad. 5.
Rada zapoznała się z informacją złożoną przez P. Prezes o stopniu realizacji remontów w 2018 roku. Nie wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane, przede wszystkim remonty kominów z powodu braku wykonawców.

Ad. 6.

  • 6.1. W sprawie reklamacji P. XXXXXXXXX, Rada Nadzorcza zaakceptowała przygotowane przez Zarząd SM pismo do wnoszącej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w mieszkaniach na I i II piętrze współczynnik do pomniejszania zużycia wynosi 0,75, natomiast w pionie I i II współczynnik wynosi 1. Sprawa jest indywidualna i uzależniona od stopnia zużycia(np. różnica sumy podzielników wynosi średnio 3500 z ostatnich 2 okresów).
  • 6.2. Spółdzielnia otrzymała adresowane do Rady Nadzorczej pismo P. XXXXXXXX w sprawie „zawyżonych” kosztów eksploatacyjnych z tytułu posiadanego garażu. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania odpowiedzi, w której przywołane zostaną poprzednie odpowiedzi (z uwagi na fakt, że jest to kolejne wystąpienie) z informacją, że Spółdzielnia w przedmiotowej kwestii podtrzymuje swoje stanowisko.

Ad. 7 i 8.
Przewodniczący Rady, P. P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 18.12.2018 r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: