20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 11/10/2018 / zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.10.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia RN w dn. 13.09.2018r. oraz w dn. 24.09.2018r.
 4. Omówienie rzeczowego planu remontów na 2019 rok – podjęcie uchwały.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezes Zarządu.
 7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

 • 3.1. Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 9/09/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 13.09.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 • 3.2. Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 10/09/2018 z posiedzenie Rady Nadzorczej w dn. 24.09.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

 • 4.1. Prezes Zarządu przedstawiła rzeczowy plan remontów na 2019 rok w poprawionej wersji. Rada Nadzorcza wniosła zastrzeżenia do ujętego w Planie zakresu remontów budynków nr 12 i 18 przy ul. Czeremchowej (malowanie elewacji tylko 2 ścian w każdym z budynków – od ulicy) i zasugerowała przesunięcie remontu elewacji do roku 2020, tj. do czasu zgromadzenia wystarczających środków dla przeprowadzenia przedmiotowego remontu w 2 etapach w kolejnych latach: 2020 i 2021. Rada zasugerowała, aby w 2019 roku dokonać jedynie bieżących remontów, w tym balkonów, przy jednoczesnej weryfikacji konieczności przedmiotowych remontów, na co zwróci uwagę P. K. Głaszcz.
 • 4.2. P. K. Głaszcz zawnioskował o uzupełnienie katalogu remontu przy ul. Śnieżyńskiego 10 o oświetlenie dojazdu do garaży.
 • 4.3. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 16/10/2018 w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2019 rok.

Ad. 5.

 • 5.1. Rada zapoznała się z informacją złożoną przez P. Prezes o stopniu realizacji remontów w 2018r.
 • 5.2. Rada przeanalizowała stan odpowiedzi na skargę P.xxxxxxxxx odnośnie zawyżonych opłat za CO. Rada wskazała, aby Zarząd uzupełnił przygotowaną odpowiedź o wyniki odczytów z podzielników i weryfikacji wysokości opłat w lokalach sąsiednich.
 • 5.3. Prezes Zarządu poinformowała Radę o wynikach zebrania z mieszkańcami bloku przy ul. Czeremchowej 18 odbytego w dn. 24.09.2018r. Zebrani wyrazili zgodę na zlecenie firmie Techem odczytu i rozliczania opłat za CO.
 • 5.4. Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o urlop wypoczynkowy w dniach 26.10.2018r. – 02.11.2018r.

Ad. 6.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 17/10/2018 w sprawie przyznania Prezes Zarządu premii za III kwartał 2018 roku w wysokości 10 % uposażenia.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady, P. P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 22.11.2018r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: