20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 10/09/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 24.09.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia RN z dn. 13.09.2018r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)planu kosztów zarządu na rok 2019;
  b)planu kosztów eksploatacji na 2019 rok;
  c)zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na 2019 rok;
  d)zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni POLFA;
  e)ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
 5. Sprawy wniesione.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.

Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Przewodniczący RN zaproponował przeniesienie na następne posiedzenie RN przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 13.09.2018r. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4.

 • 4.1. Członkowie RN uczestniczący w posiedzeniu zapoznali się z nowymi wersjami planów kosztów zarządu, eksploatacji oraz zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na 2019 rok, uwzględniające decyzję Rady Nadzorczej z dn. 13.09.2018r. o włączeniu finansowania części kosztów w 2019 roku z nadwyżek przychodów z lat poprzednich. Po analizie otrzymanych materiałów członkowie RN przystąpili do głosowania. Podjęto następujące uchwały:
  a) Uchwałę Nr 11/09/2018 w sprawie planu kosztów zarządu na rok 2019;
  b) Uchwałę Nr 12/09/ 2018 w sprawie planu kosztów eksploatacji na 2019 rok;
  c) Uchwałę Nr13/09/2018 w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na 2019 rok.
 • 4.2. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd projektem zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni POLFA i podjęła Uchwałę Nr 14/09/2018 w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych zmian.
 • 4.3. Rada Nadzorcza ustaliła wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla Pani Prezes o kwotę 200,00 zł brutto miesięcznie. Podjęto Uchwałę Nr 15/09/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu SM POLFA.

Ad. 5.

Rada rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu o częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie dotyczącym tematyki prowadzenia książek obiektów budowlanych. Ustalono kwotę 300,00 zł.

Ad. 6.

Rada zmieniła termin następnego posiedzenia z 11.10.2018r. na 18.10.2018r (czwartek) na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: