PROTOKÓŁ Nr 9/09/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 19.09.2022r.


Obecni na posiedzeniu:

Członkowie RN:
Piotr Krawczak
Elżbieta Burek
Maria Oleszek
Tomasz Tarnowski
Mateusz Lach

W posiedzeniu uczestniczyli:

Krzysztof Głaszcz – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ukonstytuowanie składu Rady Nadzorczej.
  3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 29.08.2022 r.
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Krzysztof Głaszcz – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków SM POLFA, odbytego w dn. 09.09.2022r. Przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany.


Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej POLFA w dniu 9 września 2022 r. dokonali (w głosowaniu jawnym oraz jednogłośnie) wyboru P. Piotra Krawczaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie oraz pozostałego składu Prezydium Rady.
P. Piotra Krawczaka na Przewodniczącego RN SM Polfa w Lublinie
P. Marii Oleszek na Z-cę Przewodniczącego RN SM Polfa w Lublinie
P. Mateusza Lecha na Sekretarza RN SM Polfa w Lublinie

Podjęto Uchwałę Nr 10/09/2022.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady P. Piotr Krawczak odczytał Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2022r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 26.09.2022r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

 

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony