PROTOKÓŁ Nr 3/03/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 29.03.2021r.

Członkowie RN:
Piotr Krawczak - Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz - Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek - Sekretarz RN
Krzysztof Stefański - Członek RN
Maria Oleszek - Członek RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska - Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN w dn. 26.02.2021r.
2. Zapoznanie się Rady Nadzorczej ze stanowiskiem Zarządu Spółdzielni oraz Prezydium RN z posiedzenia – wg załącznika.
3. Podjęcie uchwały ws wprowadzenia zmiany w Regulaminie rozliczania energii elektrycznej w garażach.
4. Sprawy bieżące i wniesione.

W świetle ograniczeń związanych z pandemią – posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów drogą email.

Ad. 1.
Protokół Nr 02/02/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.02.2021r. został przyjęty bez uwag.

Ad.2.
Rada Nadzorcza zapoznała się z notatką z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM POLFA odbytego w dn. 22.03.2021r., którego tematem było omówienie i przyjęcie propozycji dalszego postępowania przy rozliczaniu energii elektrycznej w garażach (Notatka stanowi załącznik do niniejszego Protokołu).
W celu zapewnienia zgodności w zakresie przypisania liczników właścicielom garaży (na nieruchomości Baśniowa 9 wystąpiły błędy w tym zakresie) została przeprowadzona kontrola, w wyniku której uporządkowano przypisanie podliczników właściwym garażom. Z uwagi na fakt, że niektóre z liczników mają datę produkcji z 1964 roku rozważano ewentualność ich wymiany. Jednakże z uwagi na fakt, że w przeważającej części podliczniki wykazują stan „0” w zużyciu energii, a z przeprowadzonego sondażu wynika, że właściciele garaży nie są zainteresowani finansowaniem ich wymiany (czy legalizacji). Istotnym argumentem w tej kwestii jest fakt, że faktury płacone przez Spółdzielnię są niskie.
W związku z powyższym, Radzie Nadzorczej przedstawiono wypracowane stanowisko: ze względu na niskie koszty wynikające ze zużycia energii w garażach nie znajduje uzasadnienia finansowanie wymiany podliczników, gdyż koszty przedmiotowej wymiany byłyby niewspółmierne do płaconych przez Spółdzielnię (koszt wymiany 1 licznika ok. 100 zł netto).
Z Notatki wynika, że zaproponowano dokonanie zmiany w częstotliwości rozliczania a zużytą energię, tj. raz w roku a nie jak obecnie dwa razy w roku. Powyższa zmiana implikuje konieczność nowelizacji Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej.

Ad. 3.
Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień Zarządu w sprawie omówionej w pkt 2 niniejszego Protokołu, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 03/03/2021 w sprawie zmian w do Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach wyposażonych w podliczniki w zakresie zmiany częstotliwości rozliczania kosztów zużycia energii i przyjęcia tekstu jednolitego tekstu Regulaminu

Ad. 4.
4.1. Pan Krzysztof Stefański zgłosił sprawę złego stanu schodów wejściowych do IV klatki budynku przy ul. Czeremchowej 18. Pani Prezes wyjaśniła, że naprawy bieżące będą wykonywane zgodnie z potrzebami, natomiast remont zostanie przeprowadzony zgodnie z zakresem określonym przez Radę Nadzorczą w ramach funduszy na ten cel przeznaczonych.
4.2. P. E. Burek oraz P. K. Stefański na poprzednim posiedzeniu zwracali uwagę na problem z gołębiami, które urządziły sobie siedlisko na budynku przy ul. Czeremchowej 12 i 18, zarówno od ulicy Czeremchowej (elewacja po remoncie w ubiegłym roku), jak południowej. W związku z brakiem konkretnej odpowiedzi, Rada oczekuje od Zarządu przedłożenia planu działań w celu rozwiązania tego problemu.

Na tym wyczerpano tematy przewidziane porządkiem obrad. Termin oraz tryb następnego posiedzenia ogłoszony będzie przez Przewodniczącego Rady w stosownym czasie.

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/Piotr Krawczak
Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony