PROTOKÓŁ Nr 08/08/2021/ zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 30.08.2021 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak - Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz - Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek - Członek RN
Krzysztof Stefański - Członek RN
Elżbieta Burek - Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska - Prezes Zarządu
Piotr Rakowski - Członek Zarządu SM POLFA
Katarzyna Bartoszcze - Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka - Główna Księgowa
Maria Dyś - Administrator

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie w dniu 24 lipca 2021 r.
  2. Analiza i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego za I półrocze 2021 r.
  3. Podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia środków z wyniku GZM nieruchomości II ul. Czeremchowa (Rogatka Warszawska) na fundusz remontowy tej nieruchomości w wysokości koniecznej do wykonania( w trybie awaryjnym) prac remontowych tarasu mieszkania nr 92 oraz usunięcia skutków zalewania mieszkania nr 91. Wysokość kosztów określona zostanie kosztorysem powykonawczym.
  4. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania remontu - izolacji płyty balkonowej ( tarasu) stanowiącą dach gabinetu stomatologicznego przy ul. Śnieżyńskiego 10.
  5. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 24 lipca 2021 r.

Ad. 2.
Rada podjęła uchwałę nr 10/08/2021 zatwierdzającą przedstawione (w załączeniu ) zestawienie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego za
I półrocze 2021 r.

Ad. 3.
Rada wyraża zgodę na przesunięcie części środków zgromadzonych dla nieruchomości nr II (Rogatka Warszawska) z wyniku GZM na fundusz remontowy w/w w wysokości koniecznej do wykonania (w trybie awaryjnym) prac remontowych tarasu w mieszkaniu ul. Czeremchowa 18/ xx oraz usunięcia skutków zalewania mieszkania ul. Czeremchowa 18/ xx. Wysokość kosztów określona zostanie kosztorysem powykonawczym.

Ad. 4.
Rada wyraża zgodę na wykonanie remontu - izolacji płyty balkonowej (tarasu) stanowiącej dach gabinetu stomatologicznego ul. Śnieżyńskiego 10

Ad. 5.
Dyskusja odnośnie porządku obrad:

Ad. 1.
Mamy nadzieję, że w m-cu wrześniu 2021 r wykonanie planu będzie zdecydowanie większe, a dotychczasowe tempo oceniamy na niewystarczające.
Istotnym będzie posiedzenie Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie w m-cu wrześniu 2021 r, na którym  przyjmiemy założenia do planu na rok 2022. Przeanalizujemy przedstawione nam rozliczenia wykonanych prac i poziomu wykorzystania środków funduszu remontowego dla każdej z nieruchomości.

Ad. 3.
Bezsprzeczną i bezdyskusyjną sprawą jest potrzeba wykonania remontów tarasów na obu osiedlach przez które zalewane są lokale poniżej nawet wykorzystując środki GZM.
Takie usterki usuwa się jak awarię – bezzwłocznie. W przeciwnym razie możemy trafić do sądu.
Jesteśmy ubezpieczeni, ale ubezpieczyciel lub sąd będzie sprawdzał jak dbamy o mienie spółdzielni gdyby doszło do sporu.
Przy okazji kilka pytań do sprawdzenia i rozważenia:
- czy były przeprowadzone i potwierdzone przeglądy okresowe budynków?,
- czy były podczas przeglądów jakieś uwagi do tarasów i lokali poniżej, oraz dachów w ich pobliżu?,
- czy tarasy były prawidłowo użytkowane, tzn. czy były czyszczone odpływy wody, czy dbano o powierzchnię tarasu?,
- w jaki sposób i jak szybko spółdzielnia reagowała na zgłoszenia o zalaniach?,
- i na koniec czy oba tarasy (bo nie pamiętam) były ujęte w projekcie budynku (jak powstały, czy prawidłowo)? Tutaj kwestia odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za te tarasy (np. okładziny, płytki).
Nie można dopuszczać do niszczenia lokali.

Następne posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbędą się w dniach:
- 20 września 2021 r – zdalne
- 27 września 2021 r o godz. 18.15 – stacjonarne w siedzibie SM Polfa w Lublinie, ul. Snieżyńskiego 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony