PROTOKÓŁ Nr 10/10/2020 - zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 26.10.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak - Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz - Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek - Sekretarz RN
Maria Oleszek - Członek RN

Informacji udzielali:

Grażyna Kowalczewska - Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 17.09.2020 r.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Podjęcie uchwały ws premii dla Prezesa Zarządu za III kwartał 2020 r.
  4. Ustalenie trybu i terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W związku z wprowadzeniem z dniem 17 października 2020 roku w mieście Lublin czerwonej strefy (trwająca pandemia Covid_19) – posiedzenie Rady Nadzorczej wyznaczone na 26 października 2020 r. zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów na skrzynki email Członków Rady oraz Zarządu Spółdzielni.

Ad. 1.
Członkowie Rady otrzymali od Przewodniczącego Protokół Nr 9/09/2020 z dn. 17.09.2020 r. Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń, co zawarto w mailach skierowanych do Przewodniczącego Rady.

Ad.2.
2.1. Pani Prezes poinformowała Radę, że zawiadomienia o wysokości opłat w 2021 roku zostały dostarczone mieszkańcom w terminie.

2.2. 20 października 2020 roku odbył się odbiór przeprowadzonych planowanych remontów balkonów – z wyjątkiem Farmaceutycznej 4, gdzie remont rozpoczął się po dokonanej korekcie planu remontów na 2020 rok.

2.3. Pani Prezes poinformowała, że rzeczowy plan remontów na 2021 rok zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej w listopadzie z uwagi na konieczność uwzględnienia rzeczywistego bilansu otwarcia na poszczególnych nieruchomościach.

2.4. W związku z rozwojem epidemii na stronie internetowej Spółdzielni zostały zamieszczone informacje przekazane Spółdzielni przez Sanepid.

2.5. Pani Maria Oleszek zwróciła się o przedłożenie informacji odnośnie przycinki tuj rosnących przy ul. Śnieżyńskiego 6, które zasłaniają lampy oświetlające dojście do Śnieżyńskiego 8.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11/10/2020 ws przyznania Prezes Zarządu premii uznaniowej za III kwartał 2020 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Ad. 4.
Ustalono, że w listopadzie Rada Nadzorcza będzie realizowała swoje zadania w trybie wymiany korespondencji na skrzynki e-mail członków RN oraz Zarządu SM POLFA w zakresie spraw wskazanych zarówno przez Przewodniczącego RN, jak i poszczególnych Członków RN.

 

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /

Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

Piotr Krawczak

 

 

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony