PROTOKÓŁ Nr 2/02/2019 (zaninimizowany)
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 25.02.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 29.01.2019r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany planu kosztów eksploatacji w pozycji „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
    b) zatwierdzenia „Regulaminu określającego prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2
Z-ca Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Pan K. Głaszcz odczytał Protokół Nr 1/01/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 29.01.2019r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza podjęła:
a) Uchwałę Nr 02/02/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu kosztów eksploatacji w pozycji: „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
b) Uchwałę Nr 03/02/2019 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.

Ad. 5.
5.1.
Pani Prezes poinformowała o rozstrzygnięciu przetargów na: remont kominów, remont balkonów oraz przegląd elektryczny budynków (dokonywany w okresach 5-letnich).

5.2.
Prezes Zarządu poinformowała Radę o wpływie kolejnego pisma P. XXXXXX (pismo z dn. 11.02.2019r.– wpływ do Spółdzielni 18.02.2019r.) – do wiadomości Rady Nadzorczej.
W piśmie nadal kwestionowana jest zmiana stawki opłaty za garaż (z kwoty 42,45 zł na 59,14 zł). Pani Prezes przedstawiła przygotowaną odpowiedź – pismo wyjaśniające.

5.3.
Pani Prezes poinformowała o przekazaniu do Nadzoru Budowlanego pisma w sprawie wstrzymania procesu legalizacji kominka w związku z wniesionymi sprzeciwami.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 18.03.2019r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ Podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ Podpis w oryginale /

 

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony